Facebook Tracking

Job overview

Assistant Information Governance Lawyer

 • Location

  Vale of Glamorgan, Wales

 • Sector:

  Legal, Public Sector & Not-for-Profit

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  £30451 - £33782 per annum

 • Consultant:

  Natalie Atherall

 • Email:

  natalie.atherall@sellickpartnership.co.uk

 • Reference:

  VOG002_1639471358

 • Published:

  about 1 month ago

 • Expiry date:

  2022-01-09

 • Consultant:

  #

Job Title: Assistant Information Governance Lawyer /Cyfreithiwr Cynorthwyol - Llywodraethu

Pay Details: Grade 8 (£30,451 - £33,782) /Manylion Tâl: Gradd 8 (£30,451 - £33,782)

Hours of Work / Working Pattern: Monday to Friday, 37 hours per week, 8.30am - 5.00pm /Oriau Gwaith / Patrwm Gweithio: Dydd Llun i ddydd Gwener, 37 awr yr wythnos, 8.30am - 5.00pm

Main Place of Work: Civic Offices (opportunity for home working) Prif Weithle: Swyddfeydd

Dinesig (cyfle i weithio gartref)

We are delighted to be recruiting for a fantastic opportunity for a Governance Lawyer at a reputable Local Authority based in the Vale of Glamorgan on a permanent basis to specialise in information and general governance and education law.

The Role:

Duties for the Assistant Information Governance Lawyer include:

 • Supporting the Governance Manager on all Corporate Information Governance items ensuring that it provides legal services to the Council's Members, Officers in accordance with Lexcel standards and in a way that reflects the council
 • To provide support in providing legal advice to Council officers and elected members in governance and other corporate or constitutional and administrative matters such as procedure, functions, constitutional interpretation, and decision making to ensure compliance with statutory duties and obligations and to protect the best interests of the Council
 • To support legal officers to deliver advice to the Council's Education colleagues in support of maintained schools in the Local Authority area including in the following areas of practice:
  • Additional Learning Needs, including representation where necessary before the Additional Learning Needs and Education Tribunal Wales
  • School Admission and School Admission Appeals matters
  • School Exclusions
  • School Complaints, Ombudsman complaints
  • School Transport issues
  • General legal enquiries on behalf of the Council's Education officers and members

Who you are:

The successful Assistant Information Governance Lawyer will hold the relevant legal qualifications to undertake this exciting role in these key areas of importance to the Council.

Local authority experience is highly preferable, however we are willing to consider Information Governance Lawyers from various backgrounds with transferable skills. We are a busy legal department which has a progressive outlook with a "can-do" approach. You will report directly to the Information Governance Manager and will be expected to support the Operational Manager Legal Service and the Head of Legal and Democratic Services. This is a great career step. You will continually be stretched with challenging cases/projects which will need your technical abilities and positive approach.

DBS Check Required: Basic / Standard

For Further Information, and for an information discussion about the role please contact: Victoria Davidson VDavidson@valeofglamorgan.gov.uk

Please note our advertisements use years' experience and salary levels purely as a guide. We are happy to consider applications from all candidates who are able to demonstrate the skills necessary to fulfil the role.

Rydym yn falch iawn o roi gwybod ein bod am recriwtio i swydd barhaol wych sef Cyfreithiwr Llywodraethu mewn Awdurdod Lleol ag enw da ym Mro Morgannwg a fydd yn arbenigo mewn gwybodaeth a llywodraethu cyffredinol a chyfraith addysg.

Disgrifiad: Mae dyletswyddau'r Cyfreithiwr Llywodraethu yn cynnwys: Cefnogi'r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth gyda'r holl eitemau Llywodraethu Gwybodaeth Gorfforaethol gan sicrhau gwasanaethau cyfreithiol i Aelodau a Swyddogion y Cyngor yn unol â safonau Lexcel ac mewn ffordd sy'n adlewyrchu'r Cyngor.

Cynorthwyo gyda'r gwaith o roi cyngor cyfreithiol i swyddogion y Cyngor ac aelodau etholedig ar lywodraethu a materion corfforaethol neu gyfansoddiadol a gweinyddol eraill fel gweithdrefnau, swyddogaethau, dehongli cyfansoddiadol, a gwneud penderfyniadau i sicrhau cydymffurfiaeth â dyletswyddau a rhwymedigaethau statudol ac i ddiogelu buddiannau gorau'r Cyngor.

Cefnogi swyddogion cyfreithiol i roi cyngor i gydweithwyr Addysg y Cyngor i gefnogi ysgolion a gynhelir yn ardal yr Awdurdod Lleol gan gynnwys yn y meysydd ymarfer canlynol:

 • Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan gynnwys cynrychiolaeth lle bo angen gerbron Tribiwnlys Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Addysg Cymru. Ø Materion Derbyn i Ysgolion ac Apeliadau Derbyn i Ysgolion.
 • Gwaharddiadau Ysgol.
 • Cwynion Ysgol, cwynion yr Ombwdsmon.
 • Materion Trafnidiaeth Ysgol.
 • Ymholiadau cyfreithiol cyffredinol ar ran swyddogion addysg ac Aelodau'r Cyngor.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â'r cymwysterau cyfreithiol perthnasol i gyflawni'r rôl gyffrous hon yn y meysydd allweddol hyn sydd o bwys i'r Cyngor. Byddai cyfreithiwr Llywodraethu sydd â phrofiad o weithio mewn awdurdod lleol yn fwy dymunol, ond rydym yn barod i ystyried cyfreithwyr Llywodraethu o wahanol gefndiroedd sydd â sgiliau trosglwyddadwy. Rydym yn adran gyfreithiol brysur sy'n flaengar ac yn gadarnhaol. Byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i'r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth a bydd disgwyl i chi gefnogi Rheolwr Gweithredol y Gwasanaeth Cyfreithiol a Phennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd. Mae hwn yn gam gyrfa wych. Cewch eich herio'n barhaus gydag achosion/prosiectau heriol a fydd yn gofyn am eich galluoedd technegol a'ch agwedd gadarnhaol.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddysgu a datblygu yn eich maes dewisol ac i ragori yn eich gyrfa. Rydym yn cynnig buddion staff rhagorol gan gynnwys cyflog cystadleuol, cyfraniad pensiwn hael, gweithio hyblyg, a rhaglen cymorth cyflogeion.

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: Sylfaenol / Safonol

I gael mwy o wybodaeth neu i gael sgwrs anffurfiol am y rôl cysylltwch â: Victoria Davidson VDavidson@valeofglamorgan.gov.uk