Facebook Tracking

Job overview

Information Manager and Data Protection Officer

 • Location

  Vale of Glamorgan, Wales

 • Sector:

  Legal, Public Sector & Not-for-Profit

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  £43857 - £46845 per annum

 • Consultant:

  Natalie Atherall

 • Email:

  natalie.atherall@sellickpartnership.co.uk

 • Reference:

  VOG001_1639471429

 • Published:

  about 1 month ago

 • Expiry date:

  2022-01-09

 • Consultant:

  #

Job Title: Information Manager and Data Protection Officer / Rheolwr Gwybodaeth a Swyddog Diogelu Data

Pay Details: Grade 11 (SP 40 - 43) £43,857 - £46,845 / Gradd 11 (SP 40-43) £43,857 - £46,845

Hours of Work / Working Pattern: Monday to Friday, 37 hours per week, 8.30am - 5.00pm / Oriau Gwaith / Patrwm Gweithio: Dydd Llun i ddydd Gwener, 37 awr yr wythnos, 8.30am - 5.00pm

Main Place of Work: Civic Offices (opportunity for home working) / Prif Weithle: Swyddfeydd Dinesig (cyfle i weithio gartref

Sellick Partnership are seeking an Information Manager and Data Protection Officer to lead our corporate information governance, including data protection to join a reputable Local Authority based in the Vale of Glamorgan on a permanent basis to specialise in information and general governance and education law.

This is a great opportunity for an experienced Data Protection Officer and Information Management professional with experience of leading and managing a team, who is looking for their next challenge. You will be taking forward an existing team of Information Governance Officers and an Assistant Lawyer and will be provided with plenty of opportunity to make a positive impact whilst being a lead for a crucial area for the Council.

The Role:

As Information Manager and Data Protection Officer, you will support the Council's Senior Leadership Team, Senior Information Risk Owner, and the Proper Officer for Freedom of Information and Regulation of Investigatory Powers Act in all matters relating to the Council's compliance with the legislation, accountability and risk relating to information management and governance.

As Information Manager and Data Protection Officer, you will be required to undertake the statutory Data Protection Officer role to monitor internal compliance, inform and advise on the organisations data protection obligations, monitor and advise on data breaches, Data Protection Impact Assessments (DPIAs) and act as a contact point for data subjects and the Information Commissioner's Office (ICO).

About you:

As Information Manager and Data Protection Officer, you will have a high level of personal integrity and an ability to maintain a high degree of confidentiality with a can-do attitude.

The successful Information Manager and Data Protection Officer will have:

 • Significant experience of the day-to-day management of information governance, and data protection
 • The ability to interpret sometimes complex legislation within a highly regulated environment
 • Have proven professional experience and expert knowledge of data protection law and practices, including the Freedom of Information Act 2000, The Environmental Information Regulations 2004, The General Data Protection Regulation, and the Data Protection Act 2018
 • You will have an aptitude for using Microsoft Officer and O365 tools

The authority offer excellent staff benefits including a competitive salary, generous pension contribution, flexible working, and an employee assistance programme.

DBS Check Required: Basic / Standard

For Further Information, and for an informal discussion about the post please contact: VDavidson@valeofglamorgan.gov.uk

Sellick Partnership is a market-leading professional services recruitment specialist operating across the UK. Over the years we have built up an enviable relationship with employers and our expert team of consultant boast up-to-date market knowledge and a strong reputation making Sellick Partnership best placed to help you.

Please note our advertisements use years' experience and salary levels purely as a guide. We are happy to consider applications from all candidates who are able to demonstrate the skills necessary to fulfil the role.

Rydym yn chwilio am Reolwr Gwybodaeth / Swyddog Diogelu Data i arwain ein trefniadau llywodraethu gwybodaeth corfforaethol, gan gynnwys diogelu data.

Mae hwn yn gyfle gwych i Swyddog Diogelu Data / gweithiwr Rheoli Gwybodaeth proffesiynol profiadol sydd â phrofiad o arwain a rheoli tîm, ac sy'n chwilio am ei her nesaf. Byddwch yn datblygu tîm presennol o Swyddogion Llywodraethu Gwybodaeth a Chyfreithiwr Cynorthwyol a byddwch yn cael digon o gyfle i gael effaith gadarnhaol tra'n arwain ar faes hollbwysig i'r Cyngor.

Disgrifiad: Fel cynghorydd dibynadwy, byddwch yn cefnogi Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Cyngor, Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth, a'r Swyddog Priodol dros y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio ym mhob mater sy'n ymwneud â chydymffurfiaeth y Cyngor â'r ddeddfwriaeth, atebolrwydd a risg sy'n ymwneud â rheoli gwybodaeth a llywodraethu.

Bydd gofyn i chi gyflawni'r rôl Swyddog Diogelu Data statudol i fonitro cydymffurfiaeth fewnol, hysbysu a chynghori ar rwymedigaethau diogelu data'r sefydliad, monitro a chynghori ar fynediad diawdurdod at ddata, Asesiadau o'r Effaith ar Ddiogelu Data a gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer pynciau data a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Byddwch yn berson onest ac yn gallu cynnal lefel uchel o gyfrinachedd gydag agwedd gadarnhaol.

Bydd gennych brofiad sylweddol o reoli llywodraethu gwybodaeth o ddydd i ddydd, a diogelu data, a'r gallu i ddehongli deddfwriaeth sy'n gallu bod yn gymhleth mewn amgylchedd sy'n cael ei reoleiddio. Bydd gennych brofiad proffesiynol a gwybodaeth arbenigol am gyfraith ac arferion diogelu data, gan gynnwys Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, a Deddf Diogelu Data 2018. Byddwch yn gallu defnyddio Microsoft Officer ac offer O365.

Rydym yn cynnig buddion staff rhagorol gan gynnwys cyflog cystadleuol, cyfraniad pensiwn hael, gweithio hyblyg, a rhaglen cymorth cyflogeion.

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: Sylfaenol / Safonol I gael rhagor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol am y rôl cysylltwch â: VDavidson@valeofglamorgan.gov.uk